NederlandsEnglish

Indirecte belastingen en internationale handel

code R_Indir.bel
studielast 6 studiepunten
coördinator prof. dr. A.H. Bomer
periode 5

doel

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in douanerechten en btw bij internationale transacties, alsmede hun onderlinge samenhang. Na afloop van de cursus dient te student in staat te zijn literatuur en juridische bronnen op het terrein van indirecte belastingen en internationale handel diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen te stellen. Ook dient de student in staat te zijn om de opgedane kennis toe te passen in complexe casussen en creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe problemen ingeval van grensoverschrijdend goederen en dienstenverkeer.

inhoud

Het vak behandelt het douanerecht en de btw-aspecten die aan de orde zijn bij internationale goederenhandel en dienstenverkeer. De eerste colleges besteden aandacht aan de structuur van het unierecht, de unierechtelijke beginselen en de samenloop met nationale regelgeving. Vervolgens staan op het programma de bronnen van het douanerecht, douanesysteem en -regelingen. Daarbij worden onder meer behandeld onderwerpen als: douanestatus van goederen, tariefindeling, douanewaarde, preferentiële oorsprong, teruggaaf en kwijtschelding, bezwaar en beroep. Tevens komen aan bod de btw-aspecten die zich voordoen bij grensoverschrijdende goederentransacties, zoals het belastbaar feit invoer, maatstaf van heffing, vrijstellingen, uitvoer, intra-communautaire leveringen en verwervingen, toepassing nultarief en internationale distributiestructuren. Wat betreft de heffing van btw worden verder behandeld de plaats van heffing ingeval van grensoverschrijdende diensten, het beginsel van verbod op misbruik van recht, interpretatieverschillen tussen de lidstaten en grensoverschrijdende structuren.

werkwijze

Het vak wordt gegeven door middel van hoorcolleges op vrijdag.

literatuur

De literatuur en de te bestuderen jurisprudentie worden bekendgemaakt via Blackboard.

toetsing Geroosterd schriftelijk tentamen.
 
18