NederlandsEnglish

Internationaal en EU-belastingrecht

code R_Int.EU.be
studielast 12 studiepunten
coördinator prof. mr. F.P.G. Pötgens
periode 4+5
doel Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het internationale en Europese belastingrecht, waarbij de nadruk ligt op de belastingheffing van grensoverschrijdende inkomsten, winsten en vermogens. Daarbij verkrijgt de student inzicht in de samenhang met de inkomstenbelasting, dividendbelasting en vennootschapsbelasting. Na afloop van de cursus dient de student in staat te zijn (Engelstalige) literatuur en juridische bronnen op het gebied van het internationale en Europese belastingrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen te stellen. Ook dient de student in staat te zijn om kennis van het internationale en Europese belastingrecht toe te passen in complexe casus.
inhoud De nadruk van de stof ligt op de werking en toepassing van bilaterale belastingverdragen, het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, de objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten in de vennootschapsbelasting en transfer pricing. Ook zal worden ingegaan op de effectuering van buitenlandse belastingplicht in de inkomsten- en vennootschapsbelasting in verdragssituaties. Daarnaast wordt in het onderdeel Europees belastingrecht de betekenis van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU), de EU-richtlijnen en de EU-jurisprudentie voor de heffing van de directe belastingen besproken.
werkwijze Gedurende veertien weken vinden er wekelijks gecombineerde hoor- en werkcolleges plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt van de studenten een actieve participatie verwacht. Daarenboven wordt een vijftal additionele facultatieve werkgroepen georganiseerd, waarin een aantal leerstukken nader wordt uitgediept aan de hand van, onder meer, oude tentamenopgaven.
literatuur
  • C. van Raad e.a., Studenteneditie 2017-2018, Cursus Be­las­ting­recht (Internationaal Be­las­ting­recht), Deventer: Wolters Kluwer 2017.
  • R.P.C.W.M. Brandsma e.a, Studenteneditie 2017-2018, Cursus Belastingrecht (Europees Belastingrecht), De­ven­ter: Wolters Kluwer 2017.
  • C. van Raad, Teksten Internationaal belastingrecht (editie 2017/2018), Deventer: Wolters Kluwer 2017.
  • C. van Raad, Teksten Europees belastingrecht (editie 2017/2018), Deventer: Wolters Kluwer 2017.
toetsing Geroosterd schriftelijk tentamen.

Casuïstiek internationaal belastingrecht

Klik hier voor het boek 'Casuïstiek inter­na­tio­naal be­las­ting­recht'

18