NederlandsEnglish

Transfer pricing (TP)

code  R_
studielast  6 studiepunten 
coördinator  mr. drs. B.B. de Mik
periode  4
doel  Het verwerven van diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in de belangrijkste en meest actuele leerstukken en ontwikkelingen op het gebied van transfer pricing. Na afloop kan de student (Engelstalige) literatuur alsmede juridische en economische bronnen op het gebied van transfer pricing diepgaand analyseren, interpreteren en kritisch beschouwen. Ook dient de student in staat te zijn uit arresten voor transfer pricing relevante rechtsregels te kunnen afleiden (inductie). Tot slot moet de student na afloop van het vak (grensoverschrijdende) tranfer pricing-problemen kunnen onderkennen, analysren en oplossen.
inhoud 

De nadruk van de stof ligt op het begrijpen van bedrijfsmodellen binnen multinationale ondernemingen: hoe dient binnen dergeljike ondernemingen zakelijk met elkaar gehandeld te worden en welke verplichtingen hebben multinationals op basis van vaak op de OESO-richtlijnen gebaseerde transfer pricing-regelgeving? Ook zal worden ingegaan op de verhouding tussen de OESO, de VN en de EU met betrekking tot de door deze supranationale instellingen uitgevaardigde richtlijnen, op de samenhang met andere fiscale gebieden en op het maatschappelijk debat en de EU-staatssteundiscussie. Tot slot zal aandacht worden besteeds aan de winstbepaling van vaste inrichtingen.

werkwijze  Het vak bestaat uit gecombineerde hoor-/werkcolleges (waarin het theoretisch kader van de betreffende onderwerpen wordt behandeld) en werkgroepen (waarin aan de hand van vooraf door de student voor te bereiden casus nader wordt ingegaan op één of meer specifieke onderwerpen).
literatuur 

Nog niet bekend.

toetsing  Geroosterd schriftelijk tentamen.

 

18