NederlandsEnglish

Publicaties mr. W.W. Geursen

I.     BOEKEN EN BOEKBIJDRAGEN 

 1. W.W. Geursen, "Harmonization in a Globalizing Market Place", in: Bulterman, Hancher, McDonnell and Sevenster (eds), Views of European Law from the Mountain - Liber Amicorum Piet Jan Slot, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, 2009, pp. 19-26. Klik hier
 2. W.W. Geursen, "The Free Movement of Capital with the OCT", in: Dimitry Kochenov (ed.), EU Law of the Overseas: Outermost Regions, Associated Overseas; Countries and Territoties, Territories Sui Generis, Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International, 2011, p. 245-269
 3. Christa Tobler, Jacques Beglinger, Wessel Geursen, Essential Eu Competition Law in Charts, Budapest: HVG-ORAC Publishing House Ltd., 2011; ISBN-10: 9632581180. Klik hier
 4. Christa Tobler, Jacques Beglinger, Wessel Geursen, Az EU versenyjogának szemléltetö összefoglalása, Budapest: HVG-ORAC, 2011; ISBN: 978-963-258-125-5
 5. W.W. Geursen, "Hoofdkantoren aantrekken en behouden voor Nederland begrensd door staatssteunregels", in: G.F. Boulogne, L.J.A. Pieterse (red.), Aanbevelingen ter verbetering van het vestigingsklimaat voor ondernemingen - Tribuut aan Jaap Bellingwout (ZIFO-reeks nr. 6), Deventer: Kluwer, 2012, p. 51-63. Klik hier

II.   ARTIKELEN

A.   Wetenschappelijke artikelen

 1. W.W. Geursen, "Het arrest Dangeville: EHRM oordeelt over schending van gemeenschapsrecht", Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, nr. 11/12, december 2002, p. 294
 2. O.L. van Daalen, W.W. Geursen, "De Microsoft-beschikking: Dwanglicenties en opsplitsing van geïntegreerde producten", Markt & Mededinging 2004/7, p. 246-257
 3. W.W. Geursen, "De toezegging als alternatieve handhavingsmethode: niet repressief maar oplossingsgericht", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 8, oktober 2005, p. 183
 4. W.W. Geursen, "Wijziging van de Mededingingswet door de Evaluatiewet", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 7, augustus 2007, p. 131
 5. Frank. P.G. Pötgens and Wessel W. Geursen, "Renneberg: Is Mortgage Interest Paid on an Owner-Occupied Dwelling in Belgium Deductible from Netherlands-Source Employment Income?", European Taxation, November 2007, p. 499. Klik hier
 6. W.W. Geursen, "Staatssteun en gebiedsontwikkeling na de Vliegveld Eelde-uitspraak", Juridisch up to date 2008/12, p. 19
 7. N.M.L. Dhondt, W.W. Geursen, "Over gedeelde bevoegdheden en hiërarchie in interpretatiemethoden", Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, nr. 10, oktober 2008, p. 276. Klik hier
 8. Frank P.G. Pötgens, Wessel W. Geursen, "Derouin: Tax Treaties and Regulation No. 1408/71 - Double or Nothing?", European Taxation, March 2009, p. 136-149. Klik hier
 9. W.W. Geursen, "Hoger beroep tegen een prejudiciële verwijzingsbeschikking van de nationale rechter", Juridisch up to date 2009/09, p. 11-16. Klik hier
 10. W.W. Geursen, "De aftrekbaarheid van kartelboetes - een tussenstand: Commissieboetes wel, NMa-boetes niet", Maandblad belastingbeschouwingen MBB, nr. 4, april 2009, p. 143-155. Klik hier
 11. W.W. Geursen, "Handhaving van het objectieve gemeenschapsrecht via het effectiviteitsbeginsel vs. subjectieve rechtsbescherming via het nationaalrechtelijke verbod op reformatio in peius", NTER Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, nr. 4, mei 2009, p. 131-139. Klik hier
 12. W.W. Geursen, "NMa krijgt telefoontaps van OM; onvoorziene inbreuk op de eerbiediging van het privéleven?!", Juridisch up to date 2009/14, p. 9-14. Klik hier
 13. W.W. Geursen, "De grenzen aan (non-)discriminatie  naar nationaliteit van EU-burgers en derdelanders", Juridisch up to date 2009/19, p. 13-20. Klik hier
 14. W.W. Geursen, "Zaak C-429/07, X BV: de Commissie als opgedrongen vriend van de fiscale rechter bij het bepalen van de aftrekbaarheid van kartelboetes", Actualiteiten Mededingingsrecht 2009, nr. 7, p. 147-155. Klik hier
 15. W.W. Geursen, "Non-discriminatie onder het EU- en Euratom-Verdrag: de doorwerking van artikel 12 EG-Verdrag (thans art. 18 VWEU)", NTER Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, nr. 1, februari 2010, p. 17-26. Klik hier
 16. G.F. Boulogne, W.W. Geursen, "Gaz de France: Dividends to Companies Not Listed in the Parent-Subsidiary Directive Are Not Exempt", European Taxation, No. 4/2010, p. 129-140. Klik hier
 17. L.J. Ankersmit, W.W. Geursen, "Ruiz Zambrano: de interne situatie voorbij", Asiel & migrantenrecht 2011/4, p. 156-164. Klik hier
 18. W.W. Geursen,  "EU-rechtelijke aspecten van de fiscale BES-wetgeving", Maandblad Belastingbeschouwingen MBB 2010(7/8), p. 300-312. Klik hier
 19. W.W. Geursen, "Belgisch en Nederlands belastingrecht verbieden aftrek kartelboetes; EU-recht ook?", NTER Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, nr. 6, juli 2012, p. 211-218. Klik hier

B.   Kronieken

 1. D.J.M. de Grave, W.W. Geursen, "Rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg – tweede helft 2005", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 3, april 2006, p. 68
 2. Y. de Vries, W.W. Geursen, Kroniek Concentratiecontrole 2005, Markt & Mededinging 2006/5, p. 168
 3. E. Steyger, M. Botman, W. Geursen, "Kroniek va het Europees materieel recht", Nederlands Juristenblad NJB 15/2011, p. 943-951. Klik hier

C.   Vakartikelen

 1. W.W. Geursen, "Openbare orde, art. 8:69 Awb, art. 25 Rv en ambtshalve toepassing van gemeenschapsrecht", Juridisch up to date 2008/01, p. 12
 2. W.W. Geursen, "Van Europese Grondwet naar Hervormingsverdrag; what’s in a name?", Juridisch up to date 2008/06, p. 9
 3. W.W. Geursen, "Consultants en andere dienstverleners opgepast voor het Treuhand-arrest: een kartel faciliteren leidt ook tot beboeting", Juridisch up to date 2008/16, p. 13
 4. W.W. Geursen, "De zaak Heemskerk: geen verplichte ambtshalve toetsing aan het gemeenschapsrecht ten nadele van de burger", Juridisch up to date 2008/22, p. 13. Klik hier 
 5. W.W. Geursen, "De zaak Cartesio: nieuwe piketpalen voor de vrijheid van vestiging en zetelverplaatsing van vennootschappen binnen de EG", Juridisch up to date 2009/4, p. 15-18. Klik hier

D.   Overig (redactionelen, boekbesprekingen, blogs, etc.)

 1. W.W. Geursen, "De Beleidsregel Informanten: anoniem klokkenluiden bij de NMa", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 9/10, december 2005, p. 199
 2. W.W. Geursen, "Nationale energiefusies en de tweederde regel", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 3, april 2006, p. 59
 3. W.W. Geursen, "Toegang tot documenten van de NMa; zegen of vloek?", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 2, maart 2007, p. 23
 4. W.W. Geursen, "Pas op voor de hond! Maar ook voor andere waakhonden - FIOD/ECD tipt NMa", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 1, februari 2008, p. 3
 5. W.W. Geursen, "Leidt verplichte toegang tot essential facilities tot onderinvestering? En de onderinvestering tot misbruik? Gaz de France onder vuur", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 5, juni 2008, p. 103 
 6. W.W. Geursen, "Fruits of the poisonous tree in het kartelrecht: onrechtmatig verkregen bewijs hoeft niet per se te worden uitgesloten", Actualiteiten Mededingingsrecht 2009, nr. 6, p. 115-116. Klik hier
 7. W.W. Geursen, D. Vainas, "Wat levert de NMa op? Hoe lager de ontvangsten, hoe beter de NMa het doet(?)!", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 2, juni 2010, p. 19. Klik hier
 8. W.W. Geursen, "De NMa verliest de gastransporttariefzaak, maar wint beleidsvrijheid", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 3, september 2010, p. 51. Klik hier
 9. W.W. Geursen, "Inbreuken op art. 8 EVRM: rechterlijke toetsing vóóraf, uitsluiting van bewijs en schadevergoeding", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 6, oktober 2010, p. 131. Klik hier
 10. P. Amador Sanchez, W.W. Geursen, D.J.M. de Grave, "Mededingingsrecht en menselijke waardigheid - Een vraaggesprek met Marc van der Woude", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 9/10, december 2010, p. 198. Klik hier
 11. P. Amador Sanchez, W.W. Geursen, B.N. Nijs, "Zin in de fusie! Over keuzes en kansen - Een vraaggesprek met Chris Fonteijn, een pragmaticus die glasheldere keuzes wil maken", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 7, november 2011, p. 145. Klik hier
 12. W.W. Geursen, "Tendens om alleen te toetsen aan het EU-Grondrechtenhandvest: opmaat voor een ruimere bescherming dan EVRM?", Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 8, december 2011, p. 167. Klik hier
 13. W.W. Geursen, "EU-Competition Law in the Overseas: some recent French precedents", European Law Blog: http://europeanlawblog.eu/?p=380, 11 april 2012
 14. W.W. Geursen, "Post Danmark: does the ECJ take the effects based approach further than a mere price/cost-test and does it oblige the national judge to apply that effects based approach ex nunc?", European Law Blog: http://europeanlawblog.eu/?p=329, 30 maart 2012
 15. W.W. Geursen, "President is not (primus inter) pares among 'his' own EU-citizens, since he is not equal to them", European Law Blog: http://europeanlawblog.eu/?p=1084, 17 oktober 2012

III.  ANNOTATIES

 1. J.K. de Pree, W.W. Geursen, Noot bij Rechtbank Utrecht 3 november 2005, PCA c.s. t. Peugeot, Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 1, februari 2006, p. 15
  (over leveringsweigering aan dealers buiten een selectieve distibutiestelsel onder de groepsvrijstelling voor de motorvoertuigensector)
 2. G.W.L. van der Feltz, W.W. Geursen, Noot bij Hof Den Haag 9 februari 2006, Gemeente Capelle aan den IJssel / Van der H., nr. 05/1730, LJN: AV1425, Tijdschrift Bouwrecht nr. 5 – mei 2006, p. 455
  (over het gebruik van privaatrechtelijke bevoegdheden ter uitvoering van het Besluit luchtkwaliteit 2005)
 3. W.W. Geursen, Noot bij Rechtbank Rotterdam 22 december 2005, Boontje c.s. / NMa, MEDED 05/396 WILD, LJN: AV7339, Markt & Mededinging 2006/4, p. 122 
  (over de samenloop van misbruik van machtspositie en staatssteun bij gronduitgifte door een Gemeente)
 4. W.W. Geursen, Noot bij Rechtbank Utrecht 31 maart 2006, Huisarts T.B. t. Huisartsencoöperatie Driebergen, LJN: AW2111, Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 7, september 2006, p. 167
  (over het weigeren van een huisarts toe te laten treden tot een huisartsengroep onder het kartelverbod)
 5. W.W. Geursen, Noot bij Rechtbank Utrecht 17 mei 2006, Chipknip C.V. / British American Tabacco The Netherlands B.V., LJN: AX3745, Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 8, oktober 2006, p. 186
  (over marktafbakening en excessieve tarieven onder het verbod op misbruik van machtspositie)
 6. W.W. Geursen, Noot bij Rechtbank Haarlem 3 oktober 2006, Snackbar Cinema t. Van der Lem, 126438 / KG ZA 06-347, LJN: BA5648, Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 8, oktober 2007, p. 158
  (over branchebescherming/exclusiviteit via een bestemmingsbepaling in een huurcontract onder het kartelverbod)
 7. W.W. Geursen, Noot bij Rechtbank Rotterdam 4 maart 2008, Solétanche/NMa, MEDED 06/4942, LJN: BC8958, Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 4, mei 2008, p. 94
  (over marktafbakening en combinatievorming onder het kartelverbod)
 8. W.W. Geursen, Noot bij Rechtbank Haarlem 3 oktober 2008, Rietvink B.V. t. Belastinginspecteur, nr. AWB 08/493, LJN: BF7320, Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 2, maart 2009, p. 35-41. Klik hier (over de aftrekbaarheid/fiscale verwerking van kartelboetes)
 9. W.W. Geursen, Noot bij Rechtbank ’s-Gravenhage 26 juni 2009, Janssen de Jong/Staat, nr. KG ZA 09-616, LJN: BJ0047, Actualiteiten Mededingingsrecht 2009, nr. 6, p. 128-135. Klik hier (over het verstrekken van telefoontaps door het OM aan de NMa in strijd met art. 8 EVRM)
 10. W.W. Geursen, Aantekening bij Hof Amsterdam 11 maart 2010, nr. 06/00252, LJN: BL7056, FED Fiscaal Weekblad 2010/49
  (over de aftrekbaarheid/fiscale verwerking van kartelboetes)
 11. W.W. Geursen, Noot bij Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, 14 mei 2007, AVR Holding N.V./United Telecommunication Services N.V. en Setel N.V., AR 1092/2005, LJN: BK1794 en Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, 26 augustus 2008, Setel N.V./AVR Holding N.V., AR 1092/05- H. 7/08, LJN: BF0005, Actualiteiten Mededingingsrecht, nr. 2/3, juni 2010, p. 39. Klik hier (over winstafdracht als schadevergoeding (art. 6:104 BW) bij overtreding van tariefregulering in de telecommunicatiesector)
 12. W.W. Geursen, Aantekening bij HR 9 april 2010, nr. 08/04160 (LJN: BK6053), FED Fiscaal Weekblad 2010/76
  (over dividendbelasting en het vrije kapitaalverkeer met de Nederlandse Antillen onder het LGO-Besluit)
 13. W.W. Geursen, Noot bij HR 8 juli 2011, BP Europe SE / Service-Stations Benschop Woerden B.V., LJN BQ2809, Actualiteiten Mededingingsrecht 2011, nr. 6, p. 132. Klik hier (over een exclusief afnamebeding van langer dan vijf jaar onder de Groepsvrijstelling Verticalen en de nationaalrechtelijke uitleg van het begrip ‘eigendom’)
 14. W.W. Geursen, Noot bij EHRM 13 maart 2012, Société Bouygues Telecom t. Frankrijk, nr. 2324/08, European Human Rights Cases EHRC 2012/197. Klik hier (over recht op een eerlijk proces (openbare hoorzitting en equality of arms in het mededingingsrecht) en over de onschuldpresumptie (lekken van dossier naar de pers en beïnvloeding van de rechter)
 15. W.W. Geursen, Noot bij HvJ EU 19 september 2013, C-56/12, EFIM: 'The EFIM-case: no dominant position of printer manufacturers on ink cartridge aftermarket', European Law Blog: http://europeanlawblog.eu/?p=1925, 26 september 2013; overdruk onder de titel: 'The EU Court of Justice maintains the validity of the Commission decision not to investigate the complaint due to the low likelihood of establishing a dominant position of printer manufacturers on ink cartridge aftermarket (EFIM/Commission), 19 September 2013', e-Competitions Bulletin September 2013-III, Art. N° 57227. Klik hier 

IV.   SPREEKBEURTEN

 1. W.W. Geursen, "The free movement of capital with the OCT - The case of Aruba and the Netherlands Antilles", Congres: On bits of Europe everywhere - Overseas Possessions of the EU Member States in the Legal-Political Context of European Law, 15 december 2009, Groningen
 2. W.W. Geursen, "The territorial scope of EU law: EU border control outside the external EU borders", Seminar: Migratierecht en Europese Integratie, 20-21 januari 2011, Bergen aan Zee
 3. W.W. Geursen, "EU aspecten van de fiscale BES-wetgeving", BES-Congres (VU/KPMG), 15 februari 2011, Amsterdam
 4. W.W. Geursen, "EU aspecten van de fiscale BES-wetgeving", Congres: Iedereen naar Bonaire? Nieuwe fiscale wetgeving van de BES en de positie van Aruba, Curaçao en St. Maarten, 31 maart 2011, Amsterdam. Klik hier

 

Mr. W.W. Geursen
18